Kartki z Kalendarza : UCHWAŁY SEJMU GALICYJSKIEGO V PERYOD- V SESJA ROK 1882

IV PERYOD SEJMU GALICYJSKIEGO  Sejm obradował od 4 września do 21  pażdziernika 1882 i odbył 31 posiedzeń między temi 3  podwójne.                                                                                                                                                                          XIV  POSIEDZENIE DNIA  24 WRZEŚNIA 1882

Dział II   Przepisy szczegółowe o budowaniu.                                                        PALOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                                              a) Ogólne przepisy                                                                                                                                                                                                                                         $.46 . Wszelkie palowiska należy tak urządzić ,aby z nich pożar powstać nie mógł i aby dymem lub sadzą nie zanieczyszczały powietrza w sposób przykry dla ogółu. Przy urządzaniu większych palowisk na cele przemysłowe jak np. suszarnie itp, należy przedłożyć szczegółowe plany ,na postawie których ustanowione będą warunki urządzania tych palowisk.                                                                                                                                                        b) Ogniska otwarte.Przedsionki kominowe                                                                                                                                                                                                      W lokalach w których wyrabiają się albo gromadzą materyały  łatwo palne, nie wolno urządzać otwartych ognisk. W ubikacjach ,które nie są przesklepione, należy nad ogniskiem otwartem umieścić ogniotrwałą kapę tak aby na około po za krawędzie o 30 cm wystawała. Dym o otwarych ognisk wolno odprowadzić tylko kominami przełazowymi.Podłogę do koła ogniska należy opatrzyć posadzką ogniotrwałą w szerokości 60 cm. Przedsionki kominowe nalezy budować z kamienia lub cegły ,przesklepić i opatrzyć posadzką ogniotrwałą i drzwiami żelaznemi albo przynajmniej z wewnątrz pobitemi ,osadzonemi w ramie kamiennej lub żelaznej .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               c )  Kominy                                                                                                                                                                                                                                                  Wszelkie kominy nalezy wyprowadzać na fundamencie albo opierać je na marmurowych filarach ,arkadach,sklepieniach lub żelaznych podporach w żadnym zaś przypadku nie wolno  ich opierać na belkach drewnianych. Otwór kominów powinien mierzyć :    dla kominów przełazowych najmniej 45 cm w szerokości a 48 cm w  długości. ;    dla kominów wązkich czyli rossyjskich ,które tylko w przekroju okrągłym mogą być wyprowadzone 16 albo 25 cm w średnicy.   Kanały wentylacyjne nie podlegają ograniczeniom.  Co do kominów fabrycznych dane będą szczegółowe postanowienia w każdym przypadku z osobna . Kominy przełazowe powinny być urządzone nad ogniskami otwartemi, niemniej przy piecach piekarskich i wędzarniach jeżeli  nie są umieszczone bezpośrednio  nad ogniskami ,winny  mieć łatwo przystępne otwory włazowe,jeżeli są szersze nad 55 cm , należy je opatrzyć w takie przyrządy, aby przełożenie było możebnem dla kominiarza.  Do jednego i tego samego komina wolno wpuszczać dymy tylko z palenisk umieszczonych na tem samym piętrze ,a mianowicie do komina 16 cm szerokiego trzy dymy, do komina 25 cm cztery dymy. Przekrój kominów wązkich powinien w całej długości być jednostajny, niemniej powinny one być prowadzone o ile możności w pionowym kierunku .Większa pochyłość aniżeli pod 60 -tym stopniem  do poziomu nie jest dozwolona i tam tylko dopuszczalną gdzie to jest nieuniknionem.  W takim razie jednakże w miejscach gdzie zmienia się kierunek, należy umieścić otwory czyszczenia. Policzki kominów powinny mieć najmniej 1/2  cegły  grubości, jeżeli zaś kominy mocnemu rozgrzaniu podlegają jak przy piecach piekarskich,albo ogień łatwo udzielić mogą, jak przy  wędzarniach, należy dać grubość najmniej 1 cegły. Jeżeli kominy znaczną mają wysokość ,albo wolno stoją , należy powiększyć grubość policzków w miarę potrzeby według zasad statyki. Od wewnętrznego obwodu komina ma być wszelkie drzewo oddalone najmniej 1/2 cegły. Dolne wyciory kominów wązkich mają być o ile możności sprowadzone do piwnic,tak na dole jak i na poddaszu należy urządzić w nich otwory do czyszczenia w szerokości przekroju kominowego 25 cm wysokie.Otwory te mają być o ile możności przystępne z kurytarza strychowego,zamknięte podwójnemi od siebie odstającemi na felce zapadającemi  żelaznemi drzwiczkami i według piętr i ubikacji  numerowane . Na poddaszu należy umieścić w wysokości 1 metr nad polepą albo posadzką lub też nad pomostem .Od otworów tych ma być wszelkie drzewo oddalone najmniej 60 cm w przeciwnym razie obite blachą. Rury piecowe mają być oddalone od sufitu najmniej 0 60 cm.  Jeżeli kominy wązkie nie są wewnątrz murowane osobno na ten cel uformowanymi cegłami albo wykładane rurami glinianymi powinno być ich wnętrze gładko wytynkowane. W obrębie strychu powinny być kominy zewnątrz wyprawione jeżeli przechodza przez szczyt dachu powinny być wyprowadzone przynajmniej 60 cm nad tenże, jeżeli zaś w innych miejscach dach przebijają przynajmniej 1 m nad dach albo 60 cm nad szczyt tegoż. Nagówki kominów na domach piętrowych powinny być nakryte płytami kamiennemi.                                                                                                                                                                                                                                          d)  Piece piekarskie, wędzarnie                                                                                                                                                                                                                       Piece piekarskie powinny być przesklepione podwójnem sklepieniem. Ściany wędzarni powinny być sporządzone całkowicie z cegły i opatrzone drzwiami żelaznemi a nadto hakami albo prętami żelaznemi w murze osadzonemi do zawieszania wędlin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              e ) Piece pokojowe. Kominy blaszane.                                                                                                                                                                                                          Piece ,które bezpośrednio na podłodze stoją należy podmurować  w wysokość  30 cm. jeżeli stoją na nóżkach, wystarcza podmurowanie  na 15 cm . Piece  żelazne które  nie stoją na nóżkach stawiać na pomurówce z cegły lub kamienia 15 cm wysokiem. przed palowiskami  w kominkach pokojowych tudzież przed drzwiczkami ogniowemi tak pieców jak kuchni należy  ,jeżeli posadzka nie jest ogniotrwałą wyłożyć materiałem ogniotrwałym .  Zastąpienie murowanych kominów rurami blaszanemi używane wewnątrz budynków  prowadzenie takowych przez ściany drewniane zwłaszcza wypuszczenie ich w ścianach zewnętrznych na ulicę lub podwórze niemniej używanie pieców  żelaznych w miejscach gdzie się wyrabia lub gromadzi materyał łatwo zapaleniu podlegający jest zakazane .
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *