Kartki z Kalendarza : LUTY 1932 SPRAWY KOMINIARSKIE

Gazeta                                                                       LWOWIANIN  ORGAN LWOWSKIEGO TOWARZYSTWA WŁAŚCICIELI REALNOŚCI        LUTY    1932 r

Sprawy  Kominiarskie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Czyniąc zadość często wypowiadanym życzeniom    właścicieli realności bliższego zapoznania się z obowiązującymi przepisami dla czyszczenia i oględzin kominów i ognisk w mieście Lwowie postanowiliśmy zamieścić w czasopiśmie najważniejsze postanowienia tego regulaminu obowiązującego od 1 lipca 1911 roku wraz z taryfą. Zauważamy że celem uzyskania koniecznej dla publicznego bezpieczeństwa kontroli tak nad majstrami kominiarskimi i czeladzią ich pod względem należytego spełniania obowiązków ich  zawodowych, jak nad właścicielami (zarządcami ) realności pod względem przestrzegania przepisów ustawy zostało miasto podzielone na obecnie  41 okręgów kominiarskich. Granice okręgów tych mają być w najbliższej przyszłości zmienione w łączności z rozszerzeniem granic Lwowa dlatego nie zamieszczamy obecnego podziału. Ważne  jest jednak postanowienie dość mało znane a wyjęte z obwieszczenia Magistratu zawierającego podział na okręgi : ” Strony zainteresowane mogą w zasadzie korzystać tylko z usług tego przemysłowca,który został ustalony do wykonywania robót kominiarskich w odnośnym okręgu. natomiast z usług przemysłowców ustanowionych posiłkowo dla odnośnych okręgów kominiarskich mogą strony korzystać jedynie jednorazowo w wypadkach nagłej potrzeby . Jeżeliby  natomiast na wyrażne życzenie stron przemysłowcy ustanowieni posiłkowo  mieli spełniać w posiłkowych  okręgach roboty kominiarskie stałe, to mogłoby to nastąpić jedynie za uprzednim zezwoleniem i wiedzą Wydziału VI Magistratu miasta Lwowa .  Z $ 5. Zakładanie nowych lub istotne zmiany istniejących kominów w ogóle wszelkie przeróbki kominów ,przewodów i palowisk wskutek których mogłoby być zagrożone bezpieczeństwo ogniowe budynku zależne są od magistratu w granicach ustawy budowniczej dla miasta Lwowa . Obowiązkiem kominiarza przeprowadzającego oględziny jest poprzebijać kominy po wykończeniu całego domu i zbadać ich urządzenia jeszcze przed wyprawą a następnie kiedy dom już jest gotowy do użytkowania skontrolować czy wszystkie usterki które stwierdził przy pierwszych oględzinach zostały usunięte. Opinia kominiarza którą ma wydać co do obydwu oględzin najpóżniej  w cztery dni po zażądaniu jej przez właściciela ( zarządcę ) domu zawierać winna odpowiedż w następujących kierunkach : a ) czy koniny mają przepisane wymiary i czy ściany wewnętrzne mają gładką powierzchnię b ) czy kominy przełazowe mają przepisane wymiary ,tudzież czy  w zabudowaniu strychowem znajdują się drzwi przełazowe .c ) czy w razie pochylenia zachowano dozwoloną granicę 60 % czy w miejscach gdzie zamienia się kierunek kominów umieszczane są drzwiczki do czyszczenia i czy wewnątrz ściany komina przez uderzenie kuli nie doznają uszkodzenia. d) czy drzwiczki do czyszczenia znajdują się w dostępnych miejscach czy nie są założone gratami lub zaklejone.  e)  czy otwory powstałe przez usunięcie rur i dymników zostały zamurowane czy wewnątrz kominów  lub w ich pobliżu nie znajdują się materiały palne.  f ) czy kominy wąskie mają dostateczną ilość  drzwiczek i czy te drzwiczki są urządzone według przepisów ustawy budowniczej i numerowane . g ) czy dymy do komina wpuszczono tylko z jednej kondygnacji  i w jakiej ilości . h ) czy kominy w obrębie strychu są na zewnątrz wyprawione .  i )czy konstrukcja drewniana jest od kominów i palowisk oddalona .k ) czy piece i palowiska są urządzone w ten sposób iż wszelkie niebezpieczeństwo ogniowe jest uchylone,w szczególności czy odpowiadają przepisom ustawy budowniczej dla miasta Lwowa.                            Z  $ 8 .  Przy wykonywaniu czynności kominiarskich musi każdy czeladnik i uczeń kominiarski mieć na pasku spinającym odzienie zawodowe klamrę kruszcową z wyciętym w niej numerem dającym się łatwo odczytać.Nikt nie jest obowiązany dopuścić do wykonywania roboty takiego kominiarza który nie ma na pasku klamry przepisanej. Z $ 10. Wszystkie kominy i przewody ognisk mają w ciągu ich użytkowania czyszczone być regularnie  przez kominiarzy przydzielonych do odnośnego okręgu. Czas i ilość czyszczeń kominów i przewodów ognisk zależy od rodzaju i siły  opału tudzież od  urządzenia ognisk i kominów . Kominy, które odprowadzają dym nie więcej jak z dwóch zwykłych ognisk piecowych lub kuchennych należy  czyścić przynajmniej co cztery tygodnie. Kominy odprowadzające dym z ognisk przemysłowców  ( fabrykantów, piekarzy, masarzy  kowali ślusarzy,stolarzy bednarzy mydlarzy itp ) czyścić należy częściej w razie potrzeby nawet co osiem dni . Kominy które służą dla trzech lub więcej ognisk tudzież kominy odprowadzające dym kuchenny publicznych domów gościnnych,koszar, klasztorów,zakładów  wychowawczych,  internatów ,szpitali itp należy czyścić przynajmniej co 14 dni . Zwykłe palowiska i rury ich dymowe należy czyścić w tym samym czasie jak kominy . W razie niezwykle rzadkiego używania ognisk wolno kominiarzowi pod własną jego odpowiedzialnością zmniejszyć liczbę czyszczeń . Wielkie kominy ( tzw parowe ) i przewody dymowe między kotłami parowymi a kominami wielkimi mają być czyszczone stosownie do potrzeby a przynajmniej raz na rok. Wogóle jest odpowiedzialnym kominiarz za regularne i prawidłowe wykonywanie robót do niego należnych . Wyznaczenie dnia w którym czyszczenie ma się odbywać pozostawia się umowie interesowanych osób z kominiarzem.  Z $ 12 . Przy wyjmowaniu sadzy z ognisk i kominów należy postępować ze szczególną ostrożnością  ażeby zapobiec zakurzeniu mieszkań i pracowni lub innym niedogodnościom mieszkańców.Do zebrania sadzy i innych odpadków do czego zobowiązany jest kominiarz który dokonał czyszczenia dostarczyć ma właściciel mieszkania potrzebnego naczynia. Wszelkie wejścia przewodów dymowych otwarte w celu dokonania czyszczenia ma kominiarz po ukończeniu roboty zamknąć  starannie. Z $ 14 . Kominiarze winni przy doborze czeladzi baczyć na to ażeby była trzeżwa,uprzejma zasługiwała na zaufanie i posiadała potrzebną biegłość w swoim zawodzie.                     Z $ 15 . Roboty kominiarskie należy wykonywać w taki sposób ażeby ile możności nie utrudniać mieszkańcom na przykrości. Bez zezwolenia właściciela ( zarządcy )domu i mieszkańców   nie wolno rozpoczynać czynności kominiarskich przed 6 -tą godzina rano i po 6 godzinie wieczorem. Wogóle powinien kominiarz  przy wykonywaniu swych czynności unikać wszystkiego co sprzeciwia się wymogom uprzejmości i sumienności . Z  $ 16 . Wąskie kominy których nawet przy starannej robocie fachowej nie można odpowiednio wyczyścić wolno wypalać .Za wypalanie kominów jako jeden ze sposobów ich wyczyszczenia objętego przez kominiarza w umowie z właścicielem ( zarządcą )domu tudzież za materiał do wypalania potrzebny nie należy się kominiarzowi osobne wynagrodzenie . Z $ 20 . Właściciele ( zarządcy ) domów maja pilnować regularnego i punktualnego dotrzymywania zawartej z kominiarzem w granicach postanowień  $ 10 umowy co do dnia czyszczenia i zawiadomić o tym czynszowników.   Z $ 22 . Właściciele  ( zarządcy ) domów i czynszownicy obowiązani są dopuścić bez przeszkody ( $ 8 ) wykonywania robót kominiarskich w dniu umówionym lub należycie zapowiedzianym ( $ 20 ).  Z $ 23. Właściciele realności i czynszownicy są uprawnieni donieść Magistratowi jeżeli kominiarz nie wykonał swych robót w czasie umówionym albo dowiedzą się o innych zaniedbaniach w czyszczeniu kominów ,przewodów,ognisk i pieców,albo też o zaniedbaniu obowiązków lub niewłaściwem zachowaniu się personelu roboczego majstra kominiarskiego, a zanotowanie tych zażaleń w książeczce kontrolnej ( $ 7 ) nie zapobiegło tym wszystkim niewłaściwościom. Wpisując lub wnosząc zazalenia na robotniczy personel kominiarski należy wymienić numer umieszczony na klamrze paska tego personelu. ( $ 8 ) .      Z $ 24 . Taryfy stanowiącej część integralną regulaminu niniejszego bezwarunkowo przekraczać nie wolno .
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *