Kartki z Kalendarza 1935 r. Sprawy Kominiarskie

Z powodu częstych skarg na kominiarzy ,że przeprowadzają czyszczenie przewodów ognisk co miesiąc,jakkolwiek rzekomo nie zachodzi potrzeba ich czyszczenia i że domagają się nieuzasadnienie wysokiego wynagrodzenia,przypominamy tu postanowienia odnośnego regulaminu oraz pozycje taryfy kominiarskiej ogłoszone w Lwowianinie Nr 2/ 1932 i nr 1  z  1934 r.                                               $.10 regulaminu opiewa : Wszystkie kominy i przewody ognisk mają w ciągu czasu ich używania czyszczone być regularnie przez kominiarzy przydzielonych do danego okręgu. Czas i ilość czyszczeń kominów i przewodów ognisk zależy od rodzaju i siły opału,tudzież od urządzenia ognisk  i kominów.kominy które odprowadzają dym więcej jak z dwóch zwykłych ognisk  piecowych i kuchennych należy czyścić przynajmniej co cztery tygodnie. kominy które służą dla trzech lub czterech ognisk tudzież kominy odprowadzające dym kuchenny publicznych domów gościnnych, koszar, klasztorów, zakładów wychowawczych,internatów,szpitali itp należy czyścić przynajmniej co 14 dni.Zwykłe paleniska i rury ich dymowe należy czyścić w tym samym czasie jak i kominy. W razie niezwykle rzadkiego używania ognisk wolno kominiarzowi pod własną jego odpowiedzialnością zmniejszyć liczbę czyszczeń. W ogóle jest odpowiedzialnym kominiarz za regularne i prawidłowe wykonywanie robót do niego należących . $ 22 . Właściciele domów i czynszownicy obowiązani  są dopuścić bez przeszkody wykonywania robót kominiarskich w dniu umówionym lub należycie zapowiedzianym . Jak z powyższych przepisów wynika, czyszczenie przewodów, ognisk, palowisk i rur dymowych w mieszkaniach jest obowiązkiem kominiarza i w spełnieniu tego jego obowiązku przeszkadzać mu nie wolno. Przypominamy przy tej sposobności dalsze postanowienie regulaminu że przy wyjmowaniu sadzy z ognisk i kominów winien kominiarz postępować ze szczególną ostrożnością ażeby zapobiec zakurzaniu  mieszkań i pracowni lub  innym jakim niedogodnościom mieszkańców ,że do zebrania sadzy i innych odpadów obowiązany jest kominiarz, a właściciel mieszkania ma dostarczyć odpowiedniego naczynia, że wszelkie  wejścia przewodów dymowych otwarte w celu dokonania  czyszczenia ma kominiarz po ukończeniu roboty starannie zamknąć , że roboty  kominiarskie należy wykonywać w taki sposób ażeby o ile możności nie utrudniać zwykłego używania ogniska i nie narażać mieszkańców na przykrości,że nie wolno rozpoczynać czynności kominiarskich przed 6-tą godziną rano i po 6 godzinie wieczór, że w ogóle każdy kominiarz powinien przy wykonywaniu swych czynności unikać wszystkiego co sprzeciwia się wymogom uprzejmości i sumienności. Wreszcie przypominamy że właściciele realności i czynszownicy są uprawnieni donieść Magistratowi jeżeli kominiarz nie wykonał swych robót w czasie umówionym,albo jeżeli dowiedzą się od innych zaniedbaniach i niewłaściwościach w czyszczeniu kominów,przewodów,ognisk i pieców albo też o zaniedbaniu obowiązków  lub niewłasciwem zachowaniu się personelu roboczego, majstra kominiarskiego a zanotowanie tych zażaleń w książeczce kontrolnej nie zapobiegało tym wszystkim niewłaściwościom. Wpisując lub wnosząc te zażalenia na robotniczy personel kominiarski, należy wymienić numer mieszkania na klamrze paska  tego personelu która to klamra kruszcowa w wyciętym w niej numerem jest istotnem znamieniem uprawnienia kominiarza do wykonywania roboty. Maksymalna opłata za jednorazowe wyczyszczenie wynosi :                                                                                                                                      odnóg kominowych ściennych lub rur blaszanych i nasad wraz z uszczelnieniem i materjałem za każdy metr bieżący ………………..  zł  o 15   ;   kuchni angielskiej murowanej kaflowej lub blaszanej oraz kotłów obmurowanych w pralniach domów czynszowych z rurą dymową do 1 m b  :   z 1 braturą ……………………………… zł 0,25 ;  z braturą i kociołkiem lub bez kociołka z 2 braturami …………….. zł 0,30 ; z 2 braturami i kociołkiem …………… zł.. 0,35 ; z 2 braturami i kociołkiem i piecem piekarskim kuchni kombinowanej z piecem kaflowym ………….. zł  0,70  ; kuchni restauracji,kawiarń, zakładów wychowawczych,klasztorów internatów koszar i szpitali ………………………………  zł 0,80 ; kuchni wielkiej wolno stojącej o kilku paleniskach z kanałami podziemnymi ………………………..zł 3,0 ; łazienki opalanej węglem lub drzewem oraz kombinowanych z gazem ( systemu wiedeńskiego ) ………………………..zł 0,80  ; kotłów obudowanych do gotowania w zakładach ,koszarach zakładach wędliniarskich i pralniach przemysłowych …………….. zł 0,60 . Wykonujący czynności kominiarskie są obowiązani mieć przy sobie stale oprócz książeczek kontrolnyc w których mają być potwierdzone każdorazowe czyszczenie  kominów także taryfę oraz legitymację wydaną przez Korporację przemysłowców kominiarzy we Lwowie i na żądanie stron je okazywać.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *